Polityka bezpieczeństwa


Dane osobowe:

Szanując Państwa prywatność oraz realizując  obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście  wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj. w celu:
  • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
  • udostępniania materiałów bibliotecznych;
  • statystyki;
  • promocji czytelnictwa i biblioteki;
  • windykacji.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę hostingową/informatyczną na rzecz biblioteki, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).
 8. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO: uodo.gov.pl.

Monitoring wizyjny:

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w monitoringu wizyjnym w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Szanując Państwa prywatność oraz realizując  obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście  wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w każdej chwili pisząc na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl
 3. Twoje dane osobowe  przetwarzane będą w celu:
  • prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia  oraz gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • na podstawie przepisu prawa 22²  § 1 ustawy kodeks pracy.
 4. Posiadasz prawo:
  • do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twój wizerunek.
 6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy ścigania, organy administracji publicznej a także dostawcy oprogramowania dla monitoringu wizyjnego i usług serwisowych dla oprogramowania monitoringu wizyjnego.
 7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania monitoringu wizyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 9. Podmiotami, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy  oprogramowania monitoringu wizyjnego.
 10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.