Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy czytelnicy, którzy ukończyli 15 lat.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczonych i zwracanych książek.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 5. Okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (paszport, legitymacja szkolna/studencka)
 6. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
 7. Po wypełnieniu formalności czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. Zagubienie Karty Czytelnika czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 9. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2

 1. Jednorazowo  można  wypożyczyć 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Książki wypożyczane są po okazaniu Karty Czytelnika.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Bibliotekarz może zażądać od Czytelnika wcześniejszego zwrotu aktualnie wypożyczonej książki.

§ 3

 1. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz w korzystaniu z katalogu komputerowego.

§ 4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik. Opłata za  zagubioną lub zniszczoną książkę równa się jej aktualnej cenie rynkowej.
 3. Za zniszczoną lub zagubioną oprawę z folii pobiera się opłatę 2,00 zł.
 4. Za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin pobierana jest opłata w kwocie 1,00 zł za każdy miesiąc przetrzymanej książki.
 5. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 6. Zagubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Opłata za wydanie kolejnej Karty Czytelnika wynosi 5,00 zł.

§ 5

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Stary Sącz, 01 stycznia 2011r.