Regulamin Czytelni

§ 1

 1. Z czytelni biblioteki mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik winien zgłosić u dyżurnego bibliotekarza zagadnienia celem uzyskania odpowiedniej książki.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2

 1. Na miejscu korzystać można z książek i czasopism znajdujących się w czytelni oraz z książek pochodzących z innych zbiorów PiMGBP.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki, z których korzystał.
 4. Książek z księgozbioru czytelni oraz czasopism nie wypożycza się do domu.
 5. W szczególnych przypadkach za zgodą pracownika czytelni można na jeden dzień /tj. czwartek, sobota-niedziela/ pożyczyć książkę z księgozbioru czytelni po wypełnieniu rewersu i pozostawieniu dowodu tożsamości.
 6. Za niedotrzymanie terminu zwrotu tak wypożyczonej książki /godz. 11.00 w piątek,godz. 9.30 w poniedziałek/ czytelnikowi będzie wstrzymane wypożyczanie książek na powyższych warunkach oraz zostanie naliczona kara w wysokości 3 zł za dobę.

§ 3

Biblioteka udziela informacji dotyczącej posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa pracownik czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia.

§ 5

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.


 

Załączniki