Regulamin korzystania z Biblioteki - Filia w Barcicach

§ 1 PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z filii bibliotecznej mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z filii jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • Okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (paszport, legitymacja szkolna/studencka)
  • Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
 4. Po wypełnieniu formalności czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. Zagubienie Karty Czytelnika czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni oraz 3 audiobooki na okres 14 dni.
 2. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
 3. Książki wypożyczane są po okazaniu Karty Czytelnika.
 4. Na życzenie czytelnika Biblioteka może zamawiać zbiory aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Czas rezerwacji upływa po 14 dniach.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 6. Bibliotekarz może zażądać od Czytelnika wcześniejszego zwrotu aktualnie wypożyczonej książki.
 7. Encyklopedie, słowniki i czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może wypożyczyć do domu czasopismo lub książkę na okres nie dłuższy niż 3 dni.
 8. Przed opuszczeniem filii, Czytelnik zwraca książki, z których korzystał.
 9. Na prośbę czytelnika pracownik Filii może wykonać kserokopię z materiałów bibliotecznych z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim.
 10. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz w korzystaniu z katalogu komputerowego.

§ 3 POSZANOWANIE KSIĄŻEK, DOKUMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów. Podczas wypożyczania dokumentów audiowizualnych odnotowywany jest stan techniczny, a ewentualne uszkodzenia zaznaczone.
 2. Przy zwrocie kontrolowany jest stan techniczny dokumentów audiowizualnych i zaznaczone są uszkodzenia stwierdzone podczas wypożyczenia.

§ 4 ZAGUBIENIE, USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.
  Opłata za zagubioną lub zniszczoną książkę równa się jej aktualnej cenie rynkowej.
 2. Za zniszczoną lub zagubioną oprawę z folii pobiera się opłatę 2,00 zł.

§ 5 PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 1. Za przetrzymanie książek, audiobooków ponad wyznaczony termin pobierana jest opłata w kwocie 1,00 zł za każdy miesiąc przetrzymanej książki, audiobooka.
 2. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonej książki z czytelni, czytelnikowi będzie wstrzymane wypożyczanie książek oraz zostanie naliczona kara w wysokości 3,00 zł. za dobę.
 3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zagubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Opłata za wydanie kolejnej Karty Czytelnika wynosi 5,00 zł.
 6. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

Stary Sącz, 12 listopada 2012r.