Historia Starosądeckiej Biblioteki.

Tradycje czytelnicze mieszkańców Starego Sącza sięgają swoimi początkami okresu staropolskiego. W starosądeckich klasztorach oo. Franciszkanów i ss. Klarysek znajdowały się biblioteki o bogatych zbiorach. W drugiej połowie XIX w. i z początkiem XX w. powstało wiele czytelni i bibliotek przy licznie działających instytucjach i organizacjach społeczno-politycznych. W okresie międzywojennym w mieście działało dziewięć czytelni-wypożyczalni bibliotecznych. Druga wojna światowa bardzo uszczupliła bogate zasoby biblioteczne. Ogólnie udało się uratować od zniszczenia czy rozproszenia 128 pozycji książkowych.

Biblioteka publiczna Miasta i Gminy Stary Sącz rozpoczęła swą działalność w 1946 roku w bardzo trudnych warunkach. Mieściła się w klasie kina „Poprad”, a na całe jej wyposażenie składały się dwie szafy na książki i stół. Zaczątkiem biblioteki było 120 egzemplarzy książek zebranych przez pierwszego dyrektora Walentego Wajmana, który w latach 1946-48 kierował założoną przez siebie biblioteką. Trudna sytuacja lokalowa, która w sposób istotny ograniczała działalność biblioteki, trwała do 1953 roku. Wtedy na wniosek pierwszego powojennego burmistrza Romana Cesarzyka przeniesiono bibliotekę początkowo do jednej z izb zabytkowego „Domu na Dołkach”. W 1958 roku powstało Koło Przyjaciół Biblioteki w Starym Sączu. Lata 1949-1973 są okresem częstych zmian, jakie następowały na stanowisku kierownika biblioteki.

Nowy rozdział w dziejach biblioteki rozpoczął się w 1973 roku, gdy stanowisko dyrektora objął polonista, Antoni Wnęk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1973 roku starosądecka biblioteka została przemianowana na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w związku z reformą administracyjną kraju. Konsekwencją tego faktu było zwiększenie terytorialnego zasięgu działalności biblioteki oraz wzrost zakresu uprawnień jej dyrektora. Bibliotece podlegało pięć filii i dwanaście punktów bibliotecznych. Na podstawie statutu zatwierdzonego w 1974 roku bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawował naczelnik miasta, nadzór merytoryczny należał do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, natomiast bezpośrednio podlegała Ministrowi Kultury i Sztuki.

W 1974 roku biblioteka przeprowadziła się do własnego budynku, dawnej remizy strażackiej przy ul. K. Świerczewskiego, obecnie S. Batorego. Wreszcie po latach biblioteka miała własny budynek z dużą wypożyczalnią, czytelnią i Oddziałem dla Dzieci. W 1975 roku nastąpiła kolejna zmiana administracyjna. Biblioteka znalazła się w województwie nowosądeckim pod opieką merytoryczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Lata 1975-1978 przeszły pod znakiem uzupełniania księgozbioru oraz prowadzenia szerokiej działalności kulturalno-oświatowej. Udało się doprowadzić do dalszej rozbudowy biblioteki. Dzięki zlikwidowaniu pokoju opracowań biblioteka otrzymała wymarzone miejsce na ekspozycje wystawowe, na pracę z czytelnikiem dorosłym i dziecięcym. W 1978 roku, w roku jubileuszowym (30-lecie biblioteki) nadano bibliotece imię Wiktora Bazielicha i uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową.

Po śmierci dyrektora Antoniego Wnęka w 1991 roku, obowiązki dyrektora MGBP w Starym Sączu pełniły kolejno Bronisława Fijałkowska (1991-1992; 2000-2001) i Janina Nowak (1992-1997)

Okres 1997-2000 był trudnym momentem dla biblioteki. Nastąpiło połączenie z MGOK w jedną instytucję. Biblioteka straciła etat dyrektora i samodzielność finansową. Dyrektorem połączonej instytucji została dyrektor MGOK-u, mgr inż. Matylda Cieślicka.

W 1998 roku, w wyniku reformy administracyjnej, biblioteka w Starym Sączu znalazła się znów w województwie małopolskim, pod opieką merytoryczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Z końcem 1999 roku na mocy porozumienia pomiędzy władzami Powiatu Nowosądeckiego i Zarządu Miasta Stary Sącz bibliotece powierzono funkcje powiatowe, a po upływie roku biblioteka została wyłączona z MGOK-u. Obecnie Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dodatkowy budżet ze środków Starostwa z przeznaczeniem dla całej sieci bibliotecznej Powiatu czyli 5 bibliotek miejsko-gminnych, 11 gminnych i 48 filii.

1 lipca 2002 roku Zarząd Miasta Stary Sącz powołał na stanowisko dyrektora mgr Marię Sosin.

Na koniec 2004 roku zbiory biblioteki liczyły ok. 96 tys. książek, z czego ponad 50 tys. to zbiory biblioteki miejskiej a prawie 46 tys. stanowiły księgozbiory 4 filii na terenie gminy Stary Sącz. Ponad 4 tys. czytelników wypożyczyło w sumie ponad 108 tys. książek i czasopism. W czytelni skorzystano z ok. 13 tys. materiałów bibliotecznych.

Zrealizowano przyjęty w 2000 roku plan komputeryzacji w bibliotekach starosądeckich i na terenie powiatu: zakup komputerów i drukarek ze środków Starostwa i urzędów macierzystych. Zakupiono program MAK, przeprowadzono szkolenie bibliotekarzy w zakresie podstaw pracy na komputerze i w programie MAK. Trwają prace przy wprowadzaniu księgozbiorów do baz komputerowych. Systematycznie instaluje się stałe łącza internetowe w bibliotekach.

W marcu 2003 roku 13 większych bibliotek powiatu nowosądeckiego otrzymało z Ministerstwa Nauki i Informacji w programie „Ikonka” po 3 zestawy komputerowe z dostępem do internetu – czytelnicy tych bibliotek mogą bezpłatnie korzystać z internetu z możliwością wydrukowania potrzebnych tekstów.