Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Warunki korzystania z Oddziału:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wyłącznie dzieci i młodzież.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Książki wypożyczane są po okazaniu dowodu osobistego jednego z rodziców lub legitymacji szkolnej oraz po wypełnieniu przez rodzica karty zobowiązania.
 4. Dane osobowe czytelników zbierane przez bibliotekarza będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z ochroną zbiorów.
 5. Książki wypożyczane są na okres 30 dni.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek.
 7. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Obowiązki Czytelnika:

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik. Opłata za zagubioną lub zniszczoną książkę równa się jej aktualnej cenie rynkowej.
 3. Za zniszczoną lub zagubioną oprawę z folii pobiera się opłatę 2,00zł.
 4. Za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin pobierana jest opłata w kwocie 1,00zł za każdy miesiąc przetrzymanej książki.
 5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 6. Zagubienie legitymacji przez czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Opłata za wydanie kolejnej Karty Czytelnika wynosi 5,00zł.
 8. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

Stary Sącz, 8 grudnia 2014r.