Przetargi

Stary Sącz: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły położonej w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, wraz z infrastrukturą techniczną


Wybór najkorzystniejszej oferty:


Informacja:

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz czasem niezbędnym na przygotowanie oraz udzielenie odpowiedzi na te pytania Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 26.07.2016r. do godz. 11:30.

Ponadto Zamawiający informuje, że w załączniku nr 8.1 do SIWZ zamieszczono błędny projekt budowlany branży konstrukcyjnej. Prawidłowe opracowanie zamieszczono poniżej:

Informacja - Ekspertyza mykologiczno-budowlana

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 23.06.2016 r. odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, Zamawiający zamieszcza poniżej Ekspertyzę mykologiczno-budowlaną wraz z elementami projektu wykonawczego zawierającymi opis niezbędnych prac związanych z osuszaniem istniejącego budynku. Wraz z ww. dokumentacją, jako element pomocniczy – nie stanowiący opisu przedmiotu zamówienia oraz nie będący podstawą do obliczenia ceny – zamieszczony został przedmiar robót.

Odpowiedzi na pytania:


Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

 1. Przedmiary
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie (art.22)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie (art.24)
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 9. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 10. Załącznik Nr 8.1 - Projekty budowlane
 11. Załącznik Nr 8.2 - Projekty wykonawcze
 12. Załącznik Nr 8.3 - STWiOR
 13. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie (grupa kapitałowa)
 14. Projek wykonawczy - branża sanitarma - AKTUALIZACJA!
 15. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy - po zmianie - AKTUALIZACJA! - 23.06.2016